ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 ก.ค
. 2563

 

   

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Press Releases :

https://www.un.org/press/en/2020/sc14256.doc.htm

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ