ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 1/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563

เพิกถอนบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ พ.ปกร. 1/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 63

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ