ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 4/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ 4/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย
. 2564

 

   

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Press Releases :

https://www.un.org/press/en/2021/sc14489.doc.htm

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ