ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2565 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2565
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ 3/2565 ลงวันที่ 26 ม.ค
. 2565

 

   

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Press Releases :

https://www.un.org/press/en/2022/sc14773.doc.htm

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ