ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2565

เพิกถอนบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ พ.ปกร. 2/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 65

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ