ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 12 เม.ย.2560
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 2231 (IRAN)

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ 2/2560 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2560

 

   

http://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

Press Releases :

http://www.un.org/en/sc/2231/press-releases.shtml

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ