ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559

เพิกถอนบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ พ.ปกร. 2/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 59

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ