ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 4/2560 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2560

เพิกถอนบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ พ.ปกร. 4/2560 ลงวันที่ 10 ส.ค. 60

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ