ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561
 
 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)
 
 

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ 6/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561

 

   

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Press Releases :

https://www.un.org/press/en/2018/sc13358.doc.htm

 
 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ