ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2561 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561

เพิกถอนบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ พ.ปกร. 1/2561 ลงวันที่ 21 พ.ค. 61

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ