ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 ตามข้อมติ UNSC 1988 (กลุ่ม Taliban)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1988 (กลุ่ม Taliban)