ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK)
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2566 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2566 (ประกาศล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2566 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2565 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2565 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2565 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 1/2563 ลงวันที่ 12 พ.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2561 ลงวันที่ 9 ส.ค.2561
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 4/2561 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2560 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2560 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2560 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2560 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2560 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2560