ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand List) แยกตามประกาศสำนักงาน ปปง. (ปกร.) แต่ละฉบับ
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (ประกาศล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.5/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.4/2566 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.3/2566 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.1/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.7/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2565 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2565 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2565 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2564 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2564 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 7/2564 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 6/2564 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 5/2564 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564