เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 
      ศาลมีคำสั่งเพิกถอนออกจากสถานะการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 30 ราย
 
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 13/2566 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2566 (ประกาศล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 12/2566 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 11/2566 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 10/2566 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 9/2566 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 8/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 7/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 6/2566 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 5/2566 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 4/2566 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 3/2566 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2566 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2566 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2566
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 5/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 4/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 3/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ. ปกร. 2/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 1/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563