การเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างฯ เสร็จแล้ว)

UPDATE 14 Sep 2023

การเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(ในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างฯ เสร็จแล้ว)

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • 6
 • 3
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok