Insite bigbanner

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักบริหารระดับสูง) ในสำนักงาน ปปง.

UPDATE 16 มิ.ย. 2566

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • 7
 • 9
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok