Insite bigbanner

งานวิจัยของหน่วยงานภายนอก

UPDATE04 ต.ค. 2561

รายงานชื่องานวิจัยของหน่วยงานภายนอก  สำนักงานปปง.

ลำดับที่ เลขเรียกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หน่วยงาน ปีพิมพ์ PDF

 1

 วจ ก218 2548

 สำนักงานกิจการยุติธรรม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3: กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน

สำนักงานกิจการยุติธรรม

2548

 

 2

 วจ ก493 2550

สำนักงานกิจการยุติธรรม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5: การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

สำนักงานกิจการยุติธรรม 

2550

 

 3

 วจ ก513 2551

สำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้งฯ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 2550 กรณีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2551

 

 4

 วจ ก523 2548

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์)

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

2548

 

 5

 วจ กป522 2551

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2551

 

 6

 วจ กร522 2544

ถวิลวดี บุรีกุล และคนอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 สถาบันพระปกเกล้า

 2544

 

 7

 วจ กร523  2545

สำนักงาน ก.พ.

การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ (Accountability System in Thai Public Service)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน      (ก.พ.)

2545

 

 8

วจ กศ522  2550

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

การศึกษางานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม

 2550

 

 9

 วจ กส524 2545

สุพิณ เกชาคุปต์และคนอื่นๆ

การสร้างระบบการให้รางวัลและการลงโทษในระบบราชการ (Reward and Punishment system in Public Service)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     (ก.พ.)

2545

 

 10

 วจ กอ522 2551

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีเศษ (The Opportunity for the Public to the Take Part in Special Case Proceeding)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2551

 

 11

 วจ ค145ก 2535

พ.ต.ต.คมกฤช พัฒน์พงศ์พานิช

การนำมาตรการบำบัดรักษาเป็นกลยุทธ์ในการปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนเพื่อความมั่นคงของชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2535

 

 12

 วจ  ค961  2549

คณะนิติศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

คณะนิติศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

2549

 

 13

 วจ  ค961  2553

เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  และคนอื่นๆ

 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย :An Assessment of the corruption Situation in Thailand

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2553

 

 14

 วจ คช191 2544

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

คอร์รัปชันในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     (ก.พ.)

2544

 

 15

 วจ คร961  2553

เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคนอื่นๆ

โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย :An Assessment of the corruption Situation in Thailand (ภาคผนวก)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2553

 

 16

วจ คส961  2553

พรรณิการ บูรพรชีพ และคนอื่นๆ

โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง (Self-reported Crime Survey)

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

2553

 

 17

 วจ จ166ย 2544

 จรินทร์  เทศวานิช

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2544

 

 18

 วจ จ517ท 2553

จิระเดช  ทัศยาพันธุ์

การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ : A Study of Leakage of Public Expenditure in Compulsory Education

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2553

 

 19

วจ ท131ศ  ล.1

ทรงจิต  พูลลาภ และคนอื่นๆ

ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคใต้

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2548

 

 20

 วจ ท131ศ ล.2

ทรงจิต  พูลลาภและ คนอื่น ๆ

ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคเหนือ

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2548

 

 21

 วจ ท131ศ ล.3

ทรงจิต  พูลลาภและคนอื่นๆ

 ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคกลาง

 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 2548

 

 22

 วจ ท131ศ ล.4

 ทรงจิต  พูลลาภและคนอื่นๆ

 ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 2548

 

 23

วจ ท189กร 2548

ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์,และคนอื่นๆ

การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานในประเทศไทยในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003

 กระทรวงยุติธรรม

2548

 

 24

 วจ ท237ก 2545

ทศพล ศิริสัมพันธ์และคนอื่นๆ

การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2545

 

 25

 วจ ท424 2544

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทำเนียบผลการวิจัย พ.ศ.2544

 ศูนย์ข้อสนเทศ สนง.คณะกรรมการวิจัย

2544

 

 26

  วจ ท424 2545

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 ทำเนียบผลการวิจัย พ.ศ.2545

 ศูนย์ข้อสนเทศ สนง.คณะกรรมการวิจัย

 2545

 

 27

 วจ ท424 2550

 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550

 ศูนย์ข้อสนเทศ สนง.คณะกรรมการวิจัย

 2550

 

 28

วจ ท424 2551 (1)

 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 16 ประจำปี 2551

 ศูนย์ข้อสนเทศ สนง.คณะกรรมการวิจัย

 2551

 

 29

วจ ท424 2551 (2)

 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ

 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 2551

 

 30

  วจ ท424 2552

 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ทำเนียบการวิจัย 2552  สภาวิจัยแห่งชาติ

 ศูนย์ข้อสนเทศ สนง.คณะกรรมการวิจัย

2552

 

 31

 วจ ท879 2547
ฉ.1-2

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,สภาทนายความ

โทษทางอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,สภาทนายความ

2547

 

 32

 วจ น149ร  2549

นงลักษณ์  วิรัชชัย,

ดิเรก สุขสุนัย, และ

รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล

 รายงานการวิจัยสังเคราะห์สัจจะอธิษฐานวันวิสาขบูชา เรื่อง สัจจะอธิษฐาน : ปณิธานทำดีร่วมกัน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

2549

 

 33

 วจ น297ร [2546?]

คณะกรรมการ ศสปป.

รายงานผลการศึกษา การสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่ง ปิดทำการถาวร

คณะกรรมการ ศสปป.

[2546?]

 

 34

 วจ น927 2543

สถาบันดำรงราชานุภาพ,กองราชการส่วนตำบล

 แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วม

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดรกระทรวงมหาดไทย,กองราชการส่วนตำบล กรวมการปกครอง

 2543

 

 35

 วจ บ125 2545

สำนักงาน ป.ป.ส.

 บทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2540-2544

สำนักงาน ป.ป.ส.

2545

 

 36

 วจ บ257ย 2543

บุญมี จัทรวงศ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ในภาคการเกษตร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2543

 

 37

 วจ ป287ม

ประธาน  วัฒนวาณชย์ 

และคนอื่นๆ

มาตรการหลีกเหลี่ยงการลงโทษการกักขังแทนค่าปรับ : การศึกษามาตรการลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำไม่ร้ายแรง (Alternative Measures for Confinement in liue of Fine)

 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

 38

 วจ ป352 2547

สำนักนโยบายและแผนสำนักงานป.ป.ช.

ประมวลผลงานด้านวิจัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ช.

2547

 

 39

 วจ ป525 2547

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2547)

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2547

 

 40

 วจ ผ381ธ 2545

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคนอื่นๆ

ธุรกิจ รัฐและคอร์รัปชัน (Businessmen,Government and Corruption)

สำนักงาน ป.ป.ช.

2545

 

 41

 วจ พ516ร 2545

พัชนี  เชยจรรยา

รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย/กลุ่มวิจัยและพัฒนาสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์

 2545

 

 42

 วจ ร375ก 2544

รัตนา มาสุ่ม

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะวิทยาการรจัดการสถาบันราชภัฎสวนดุสิต

2544

 

 43

 วจ ร451 2549

สถาบันวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

รายงานผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2544-2548

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

2549

 

 44

 วจ ร451 2549 (ล.2)

 สถาบันวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

 รายงานผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2544-2548(ล.2)

 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 2549

 

 45

 วจ ร719 2546

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

รูปแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     (ก.พ.)

2546

 

 46

 วจ รย451 2551

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต  ปัตตนานี

รายงานการวิจัยการประเมินผลโครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต     ปัตตนานี

2551

 

 47

 วจ ว846ส

วีระพงษ์ บุญโญภาส

และคนอื่นๆ

สรุปผลการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.

 

 

 48

 วจ ส183  2552

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถิติงานวิจัย 2552 ห้องสมุดงานวิจัย

ศูนย์ข้อสนเทศ สนง.คณะกรรมการวิจัย

2552

 

 49

 วจ ส854ค 2547

สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคนอื่นๆ

 โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลับสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

 2547

 

 50

 วจ ส968ก 2551

แสวง  บุญเฉลิมวิภาสและคนอื่นๆ

 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003

 สำนักงาน ป.ป.ช.

 2551

 

 51

 วจ อ576ก 2547

 อัศนีย์  ก่อตระกูล และคนอื่นๆ

การศึกษาสถานภาพของการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : A Study of the State of the Art and the direction of Information Technology Research

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์

2547

 

 52

    วจ        อส678 2550

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการสำนักงานอัยการสูงสุด

อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญา : The Interruption of Prescription in Criminal Cases

 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการสำนักงานอัยการสูงสุด

2550

 

 53

   วจ สอส    ป287ก 2548

ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี และปรวิชย์ มะกรวัฒนา

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กร (ระยะที่2)

 สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 54

   วจ สอส    น322ส 2548

นวลน้อย ตรีรัตน์ และ    ปิยวรรณ  สุขศรี

กฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2) :สภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย (ล.1)

 สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

 2548

 

 55

 วจ สอส      ป287กช 2548

ประธาน วัฒนวาณิชย์      และวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์

 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2) :การใช้ถ้อยคำในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย (ล.2)

 สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 56

 วจ สอส      ป287กร 2548

 ประธาน วัฒนวาณิชย์ และ เศรษฐชัย อันสมศรี

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : การป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 ข้อ31 (ล.3)

 สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 57

 วจ สอส      ป287ก 2548

 ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  และสิริรักษ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2):การกำหนดให้มีการส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดอาญา (ล.4)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 58

 วจ สอส       ว846ก   2548

วีระพงศ์ บุญโภาส,สุพัตรา  แผนวิชิต ,และจิรวุฒิ     ลิปิพันธ์

 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2):การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัดและริบทรัพย์สิน (ล.5)

 สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 59

 วจ สอส      ท189ก 2548

ทวีเกียรติ มีนะกนษฐ์ และ องอาจ เทียนหิรัญ

 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(ระยะที่2):การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ล.6)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 60

  วจ สอส      ท189ค 2548

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ และองอาจ เทียนหิรัญ

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2):ความผิดของนิติบุคคล กรณีมีส่วนร่วมในองค์กรอาญาชญากรรมข้ามชาติ (ล.7)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 61

 วจ สอส      พ231ข 2548

พรชัย ด่านวิวัฒน์ และคนอื่นๆ

การพัฒนากฏหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2):เขตอำนาจในการดำเนินคดี (ข้อ 15)และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการโอนตัวนักโทษ (ข้อ16,17)(ล.8)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 62

 วจ สอส      อ345ท 2548

อรรณพ ลิขิตจิตถะ,

ณรงค์ รัตนานุกูล และ

สุวัฒน์  รุ่งเมฆารัตน์

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2) : เทคนิคการสืบสวนพิเศษ(ล.9)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 63

 วจ สอส      อ345ม 2548

อรรณพ  ลิขิตจิตถะ ,

ณรงค์  รัตนานุกูล และ

คมกริช  หาญไทย

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2):มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย(ล.10)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 64

 วจ สอส      ส773กร 2548

สุทธิพล  ทวีชัยการ และ

อารยะ  ธีระภัทรานันท์

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2):การกำหนดความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 ข้อ23) (ล.11)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 65

 วจ สอส      ส773ก 2548

 สุทธิพล  ทวีชัยการ และ

อารยะ  ธีระภัทรานันท์

 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่2):การคุ้มครองพยานและการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ องค์กร ค.ศ.2000 (ข้อ24,25) (ล.12)

 สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

 2548

 

 66

 วจ สอส      บ571คว 2548

บุญวิจักษณ์  เหล่ากอที,

สุทธิมา เกิดศุข และ

มาโนช  เจริญสุข

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(ระยะที่2):ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบังคับใช้กฎหมายตามข้อ 27 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (ล.13)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 67

 วจ สอส      บ751ค 2549

บุญวิลักษณ์  เหล่ากอที,

สุทธิมา  เกิดศุข,และ

มาโนช เจริญสุข

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(ระยะที่2):ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและวิชาการตามข้อ29 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000(ข้อ29)(ล.14)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 68

 วจ สอส      ส336ม 2548

สรรพสิทธิ์  คุมพ์ประพันธ์และ

พยงค์ศรี  ขันธิกุล

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(ระยะที่2):มาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ล.15)

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 69

 วจ สอส      พ753ม 2548

พิศวาส สุคนธพันธุ์ และ

อุดม งามเมืองตึง

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2):มาตรการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น (พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ)(ล.16)

 สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

 70

 วจ สอส      ว378ม  2548

พล.ต.ท.ดร.วัชรพล  ประสารราชกิจ,พ.ต.ท.ดร.มาโนช ตันตระเธียร,และพ.ต.ท.หญิง อาภาพันธ์ ชลศึกษ์

การพัฒนากฏหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2): มาตรการในการแก้ไขปัญหาการผลิตและการค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย(พิธีสารเพื่อต่อต้านการผลิตและการค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย)(ล.17)

สถาบันกฎหมายอาญา  สำนักงานอัยการสูงสุด

2548

 

71

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริต ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

2561

 

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 0
 • 7
 • 9
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube