Insite bigbanner

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

UPDATE23 ม.ค. 2563

รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ให้บริการในห้องสมุดสำนักงาน ปปง. 

 

เลขเรียก

หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หน่วยงาน ปีพิมพ์ PDF
วพ 1

กานต์ คนึงสุขเกษม

การเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จุฬาฯ 2546  
วพ 2 กิตติภัต   ลักษณพิสุทธิ์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกรฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะมาตรการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ธรรมศาสตร์ 2546  
วพ 3 ขวัญชัย  ลิ้มประเสริฐกุล ผลกระทบต่อกฎหมายฟอกเงินของไทย : ศึกษากรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รามคำแหง 2544  
วพ 4 จิตติน วัจนะพุกกะ  ผลกระทบต่อสถาบันการเงินเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีธนาคารกรุงไทย  สำนักงานใหญ่ บูรพา 2548  
วพ 5 ชัยนันท์   แสงปุตตะ  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน จุฬา 2541  
วพ 6 ชำนาญ  ชาดิษฐ์  การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 48 รามคำแหง 2547  
วพ 7 ชัช  วงศ์สิงห์  มาตราการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินและเงินที่ได้มาจากการค้าเสพติด รามคำแหง 2547  
วพ 8 ญาดา  กาศยปนันท์  ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542: ศึกษากรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง จุฬาฯ  2547  
วพ 9 ญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ  สภาพบังคับทางกฎหมายขอข้อตกลงความร่วมมือปฏิบัติงานขององค์กรอิสระกับหน่วยงานของรัฐ : กรณีศึกษา ข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รามคำแหง 2549  
วพ 10 ณัฐวิภา  บริสุทธิชัย  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จุฬาฯ 2547  
วพ 11 ดุษฎี  เลี้ยงประไพพรรณ  กฎหมายป้องกับและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน ธุรกิจบัณฑิตย์ 2550  
วพ 12 ตริตาเวสน์  โสธนะเสถียร  กฎกมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีกระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ธรรมศาสตร์ 2550  
วพ 13 ธำรงค์   ชูหมุน  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการริบทรัพย์สินในดคียาเสพติด รามคำแหง 2542  
วพ 14 นิรมัย  พิศเเข  ปัญหาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธรรมศาสตร์ 2549  
วพ 15 นิวัฒน์  โชติพงศ์สันติ์  มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ต่อสัญญาประกันชีวิต รามคำแหง  2549  
วพ 16 บุญเลิศ  สันทัดอนุวัตร  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับคณะกรรมการธุรการ  จุฬา  2543  
วพ 17 ปิยะพันธุ์  สารากรบริรักษ์  การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน ธรรมศาสตร์ 2534  
วพ 18 ประลอง  ศิริภูล ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทนายความในคดีฟอกเงิน ธรรมศาสตร์ 2534
วพ 19 ปภาสิริ  ภาคอัตถ์  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการดำเนินการกับธุรกรรมเงินสด ธรรมศาสตร์ 2549  
วพ 20 ปาริชาต  มุสิกะปาน  มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเทคโนโลยีสนเทศในเครือข่ายอินเตอร์เนตกับการฟอกเงิน จุฬาฯ 2543  
วพ 21 ประวิทย์  สันธนะวิทย์  การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการย้อนหลังและการขอคืนทรัพย์สิน ธรรมศาสตร์ 2550  
วพ 22 ประสิทธิ์  ปทุมารักษ์  การฟอกเงิน : ปัญหาและมาตรการแก้ไขเชิงกฎหมาย องค์กรและบุคลากร ธรรมศาสตร์  2536  
วพ 23 ผดุงศักดิ์  ศรีเมฆ  บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน ธุรกิจบัณฑิตย์ 2548  
วพ 24 พิพัฒน์  เต็งถาวร  การฟอกเงินกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รามคำแหง  2543  
วพ 25 ภูษิต  คงเมือง  ผู้มีส่วนได้เสียกับการรับเงินสินบน เงินรางวัล และผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  รามคำแหง 2547  
วพ 26 เมธี  กุศลสร้าง  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน  จุฬาฯ  2539  
วพ 27 มงคล  คงแสงจันทร์  อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542:ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 38 รามคำแหง 2547  
วพ 28 ลัทธสัญญา   เพียรสมภาร  มาตรการยึด อายัดและริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  รามคำแหง  2546  
วพ 29 วรางค์รัตน์  กลับชนะ  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธรรมศาสตร์  2552  
วพ 30 วรวุฒิ  ภู่เพียนเลิศ  การควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ธุรกิจบัณฑิตย์ 2550  

วพ 31

(ฉ.1-3)

วิทยา  นีติธรรม การกำหนดกรอบลักษณะของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รามคำแหง  2548  
วพ 32 วิทยา  ภูสุวรรณ การศึกษามาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ บูรพา 2545  
วพ 33 วินัย  ศักดาไกร กระบวนการฟอกเงินในสถาบันการเงิน : ศึกษากรณี BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL จุฬาฯ 2545  
วพ 34 วิลาสินี  ตรีธุรกุล ปัญหาการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรพา 2544  
วพ 35 วรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จุฬาฯ 2544  
วพ 36 ศตวรรษ   จันทร์แป้น การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันโดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รามคำแหง 2545  
วพ 37 ศุกร์สุดา  ปิ่นเฟื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร จุฬา 2547  
วพ 38 สมศักดิ์  อัจจิกุล การจ่ายเงินแผ่นดินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเงินรางวัล ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 รามคำแหง  2550  
วพ 39 สิริลักษณ์  นุรักษ์ การศึกษาทัศนะต่อกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักการเมืองและสถาบันการเงิน ธรรมศาสตร์  2541  
วพ 40 สุรศักดิ์  ตรีรัตน์ตระกูล การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ศาลยุติธรรม 2551  
วพ 41 สุรพันธุ์   เกตุพันธุ์ แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ธรรมศาสตร์ 2543  
วพ 42 สุธี  กิติทัศนาสรชัย มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี ธรรมศาสตร์ 2551  
วพ 43  สราวุธ   พิพัฒน์มโนมัย การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับภาษีสรรพมิต : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการค้าบุหรี่เถื่อน จุฬาฯ  2548  
วพ 44  สรญา  แสนโสดา การดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ธรรมศาสตร์ 2550  
วพ 45  สุภาพร   รัศมีรัถยาธรรม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีมาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสด  ธุรกิจบัณฑิตย์ 2545  
วพ 46  เชษฐ์ ขุนธิวงศ์ การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกที่ทำให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ ธรรมศาสตร์ 2549  
วพ 47  อมรยุทธ  มานะประเสริฐศักดิ์ ระบบรายการธุรกรรม ปปง.  (ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ม.พระนครเหนือ 2549  
วพ 48  เอกพงศ์  ไทรพุฒทอง การพัฒนาเครือข่ายการทำงานสายปฏิบัติการระหว่างองค์กรของสำนักานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิด้า 2549  
วพ 49  อัญชลี  บรรเริงศรี ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงิน  ธรรมศาสตร์  2546  
วพ 50  พชรวรรณ  ขำตุ้ม อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.) : ศึกษาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการ ปปง.และคณะกรรมการ ป.ป.ส. จุฬาฯ 2551  
วพ 51  ขจีรัตน์   อัครจิตสกุล กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน จุฬาฯ 2551  
วพ 52  นิติรัฐ  พัสกรพินิจ การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด : ศึกษาในกรณีการปราบปรามผู้กระทำความผิดยาเสพติดรายสำคัญ จุฬาฯ 2552  
วพ 53  สิงหพล   พลสิงห์ อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จุฬาฯ 2551  

วพ 54

ฉ.1-2

 ชนิดาพร  ภู่เรือน ปัญหาการดำเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จุฬาฯ  2551  
วพ 55  ทักษอร  สุวรรณสายะ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จุฬาฯ 2551  
วพ 56  ปฐมพงศ์  ลิ้มเจริญ
การเข้าถึงพุทธปรัชญาและวิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ(บุญมี  โชติปาโล)
เชียงใหม่
2550
 
วพ 57  มยุรา วิมลโลหการ
การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
ธรรมศาสตร์
 2550  
วพ 58  กิ่งกาญจน์  กันทะวงค์
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา 14
รามคำแหง
2552
 
วพ 59  ประคอง  ดุลคนิจ
ป้ญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
รามคำแหง
 2551  
วพ 60  ไกรเลิศ  ดาวเรือง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
ธุรกิจบัณฑิตย์
2552
 
วพ 61  เอกชัย  กาญจนางกูรพันธุ์
การใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กรณีผู้ที่เคยผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ธุรกิจบัณฑิตย์
 2552  
วพ 62  อุดมชัย ดลหณุต
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดที่ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
 ธุรกิจบัณฑิตย์ 2552
 
วพ 63  วชิรศักดิ์  กรรณสูต
มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ธุรกิณฑิตย์
2552
 
วพ 64  ประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทุจริต
รามคำแหง
2543
 
วพ 65  ประยุทธ  ประชุมชน
มาตรการริบทรัพย์สินองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญกรรมข้ามชาติ
รามคำแหง
2544
 
วพ 66  ก้องศักดิ์  สงวนเขียว
ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ศึกษาเฉพาะกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ธรรมศาสตร์
2541
 
วพ 67  ธาริน  ปัญญาโพธิคุณ
การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 จุฬาฯ  2545  
วพ 68  ปัญจพร  ภู่ธนะพิบูล
มาตรการในการดำเนินการตามกฎมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของธนาคารพาณิชย์เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย
จุฬาฯ
2546
 
วพ 69  อลงกรณ์  นาคประเสริฐ
อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จุฬาฯ
2546
 
วพ 70  วัชระ  อนุโยธา
การกำหนดให้การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  จุฬาฯ  2546  
วพ 71  จันทนี  นาคเจริญวารี
การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
จุฬาฯ
2546
 
วพ 72  เจนฤทธิ์   ทองคำผดุง
การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่น
จุฬาฯ 2548
 
วพ 73  กมลศักดิ์ หมื่นภักดี การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จุฬาฯ
2551
 
วพ 74  ประคอง  ดุลคนิจ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
จุฬาฯ
2551
 
วพ 75  จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนอกระบบ  : ศึกษากรณ์การโพยก๊วน
จุฬาฯ
 2545  
วพ 76  พชรวรรณ  ขำตุ้ม
อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.) : ศึกษาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการ ปปง.และคณะกรรมการ ป.ป.ส. จุฬาฯ
2551
 
วพ 77  สุชัย  สุเฉลิมกุล
การนำวิธีการว่าด้วยความร่วมมือของผู้กระทำผิดมาใช้ในคดีฟอกเงิน
จุฬาฯ
2550
 
วพ 78  นรา  สวัสดิภาพ
มาตรการกฎหมายในการป้องกันการแปรสภาพทรัพย์สินในกิจกรรมการพนัน
จุฬาฯ
2550
 
วพ 79  ชัยชนะ  วิบูลย์พันธุ์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกระทำโดยผู้มีอิทธิพล
จุฬาฯ
2539
 
วพ 80  ปณิดา  อนุวัตคุณธรรม
การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.  มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญา
จุฬาฯ
2548
 
วพ 81 อภินพ  สุจิภิญโญ
การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการระดมเครือข่ายโดยมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จุฬาฯ
2550
 
วพ 82 คันฉัตร ปรีชารณเสฎฐ์
ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542
 จุฬาฯ  2548  
วพ 83 ปกรณ์  ปิติกุลตัง
การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมุลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จุฬาฯ
2548
 
วพ 84  ศกุนา  เก้านพรัตน์
มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่มีสภาพจิตไม่ปกติ : ศึกษากรณีการดำเนินคดีอาญา การรับโทษทางอาญา  และการคุ้มครองสังคม
จุฬาฯ
2551
 
วพ 85  นภัสนันท์  อึ้งวิฑูรสถิตย์
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.2545:ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
รามคำแหง
2552
 
วพ 86 วรมน  หวังพินิจกุล
อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งในคดีสิ่งแวดล้อม
ธรรมศาสตร์
2553
 
วพ 87 กรองทอง  แย้มสอาด การกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยาน ; ข้อพิจารณาตามกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
จุฬาฯ
2547
 
วพ 88 พงษ์นรินทร์  ศรีประเสริฐ
กระบวนการตรวจสอบความจริงในคดีอาญา  ศึกษาจากกฎหมายตราสามดวง
ธรรมศาสตร์
2549
 

วพ 89

(ฉ.1-2)

จาริณี  ลิขิตะรรมวาณิช 

องค์กรพิเศษเฉพาะกิจ  เพื่อตรวจสอบทางทุจริตที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จุฬาฯ
2553
 
วพ 90 พงศ์ธร  ทองด้วง
ปัญหาทางกฎหมายในการใช้สิทธินัดหยุดงานในกิจการบริการสาธารณะ
ธรรมศาสตร์
2554
 
วพ 91 กฤติมา เที่ยงแท้

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน

รามคำแหง 2555
วพ 92 ธรรมนูญ คงรัตน์ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน รามคำแหง 2555
วพ 93 อนุวัฒน์ จรัสศรีพิบูลย์ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณี ความผิดมูลฐานการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า จุฬาฯ  2555
วพ 94 ทศนารถ เมฆประยูร ปัญหาเกี่ยวกับการยึด อายัด ปละริบทรัพย์สิน ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รามคำแหง 2555  
วพ 95 อัยยรัตน์ ลังกาพินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รามคำแหง 2555
วพ 96

พยุง มะโหฬาร

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยานในคดีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รามคำแหง 2554
วพ 97 บุญมา โสมากุล ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 สุโขทัยธรรมาธิราช 2553  
วพ 98 อัธพล สายทวี ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รามคำแหง 2553  
วพ 99 นิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษากรณี ธุรกิจประกันวินาศภัย จุฬาฯ 2554  
วพ 100 ศิริกุล อยู่ยงค์ เอกัตศึกษาทางกฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ มาตรการควบคุมและป้องกันการฟอกเงิน โดยอาศัยช่องทางธุรกิจ E-Money ฝ่ายโครงข่ายโทรคมนาคม จุฬาฯ 2551
วพ 101  พิชิต ชัยวงศ์ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณี : ว่าด้วยการสอบสวนและจับกุมเปรียบเทียบกับเจ้าพนักงาน     ป.ป.ส.   รามคำแหง 2554   
วพ 102  ปรียานุช รัตนพันธุ์ ปัญหาและผลกระทบจากมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายฟอกเงินของไทย : ศึกษากรณีธุรกิจการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์  จุฬาฯ  2554   
วพ 103 รุจิรา เจาฑานนท์  ปัญหาและผลกระทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันเนื่องมาจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   จุฬาฯ  2554  
วพ 104 ฐิตารีย์ ศรีภา  การเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร ศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อ และรับจำนำ   จุฬาฯ  2555  
วพ 105  นภาภรณ์ นันนิยง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   รามคำแหง  2555  
วพ 106 ปวิช พันวิไล  พระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการเข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน ข้อมูลการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์   รามคำแหง  2555  
วพ 107 น้ำทิพย์ วรุณปิติกุล  ผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ด้านการฟอกเงิน จากมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   จุฬาฯ  2555  
วพ 108  ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล  การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จุฬาฯ  2551  
วพ 109 ศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์  มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการฟอกเงินในธุรกิจค้าทองคำ อัญมณี และงานศิลปกรรม  ธุรกิจบัณฑิตย์  2551  
วพ 110 บุญทง ผลประสิทธิ์  ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินต่อธนาคารไทยพาณิชย์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   แม่ฟ้าหลวง  2555  
วพ 111  สำราญ ละมั่งทอง  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  รามคำแหง  2552  
 วพ 112 กีรติ นาคะ  การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมการเผชิญหน้าในการทำงานของพนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    รามคำแหง  2552  
 วพ 113 สิปปวันต์ แสงรุ่งเรือง  ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดฐานเป็นอั้งยี่ 

 จุฬาฯ

 2555  
วพ 114 ประเวทย์ กอบกาญจนสินธุ การนำมาตรการต่อรองรับสารภาพมาใช้กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รามคำแหง 2552  
วพ 115 วีรดา เบ็ญจาธิกุล ความเหมาะสมและความจำเป็นในการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จุฬาฯ 2553  
วพ 116 อัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร การจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ธรรมศาสตร์

2553  
วพ 117 ฉัตรชัย ตรีพิพัฒน์กุล ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการรายงานการดำเนินการตามหมวดสี่ของคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จุฬาฯ 2554  
วพ 118 สรเพ็ชร ภิญโญ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีกรริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน จุฬาฯ 2553  
วพ 119 อรธีรา อสัมภินวัฒน์ ปัญหากฎหมายและการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณี : การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน รามคำแหง 2553  
วพ 120 ชาลินี ถนัดงาน สัมฤทธิ์ผลในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการในกรณีร่ำรวยผิดปกติกับการนำเอากฎหมายปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ จุฬาฯ 2541  
วพ 121 เมือง พรมเกษา สถานะเหนือกว่าของพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติต่อพันธกรณีตามข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่น : กรณีศึกษาข้อมติคณะมนตรีความมั่งคงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย และคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป จุฬาฯ 2555  
วพ 122 ชุลีมาศ อัตถจรรยากุล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จุฬาฯ 2552  
วพ 123 ปฤษฎี  สุนทะศักดิ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 (3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2555  
วพ 124 ปรัชญา  พานทอง ปัญหาเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    
วพ 125 ธำรงค์  ชูหมุน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการ
ริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542  
วพ 126 ศตวรรษ  จันทร์แป้น การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545    
วพ 127 ชำนาญ  ชาดิษฐ์ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 48 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547   
วพ 128  ภูษิต  คงเมือง     ผู้มีส่วนได้เสียกับการรับเงินสินบน เงินรางวัล
และผลประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :
ศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547   
วพ 129 ลัทธสัญญา  เพียรสมภาร มาตรการยึด อายัดและริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546  
วพ 130 สมศักดิ์  อัจจิกุล การจ่ายเงินแผ่นดินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเงินรางวัล ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550  
วพ 131 มงคล  คงแสงจันทร์ อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :
ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 38
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547  
วพ 132   
 นิวัฒน์  โชติพงศ์สันติ์
มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ต่อสัญญาประกันชีวิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549   
วพ 133 ประเวทย์  กอบกาญจนสินธุ การนำมาตรการการต่อรองรับสารภาพมาใช้กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552   
วพ 134 ประคอง  ดุลคนิจ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551  
วพ 135 วิทยา  นีติธรรม การกำหนดกรอบลักษณะของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548  
วพ 136 กีรติ  นาคะ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาในการทำงานของพนักงานสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552  
วพ 137 อรธีรา  อสัมภินวัฒน์ ปัญหากฎหมายและการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณี การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553  
วพ 138 เนาวรัตน์  ศิริเพ็ชร มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  
วพ 139 วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกรรมที่มีเหตุผลอันควรสงสัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544  
วพ 140 ไชยยศ  เหมะรัชตะ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540  
วพ 141 ศุกร์สุดา  ปิ่นเฟื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
วพ 142 ณัฐวิภา  บริสุทธิชัย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
วพ 143

นายกฤติน  พงษ์ศิริ

การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีวัตถุอันตรายทางการเกษตร
จุฬาฯ 2560  
วพ 144

นางสาวกัณฑิมา ช่างทำ

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 
จุฬาฯ 2556   
วพ 145

นางสาวกุลนิษฐ์ ยิ่งชล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จุฬาฯ 2557   
วพ 146

นางสาวชัชชญา ศิริเจริญ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบการชําระเงินของประเทศไทย
จุฬาฯ 2558   
วพ 147

นางสาวณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอํานาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
จุฬาฯ 2556  
วพ 148

นางสาวบุตรี โรจนบุรานนท์

การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จุฬาฯ 2558  
วพ 149

นายพงศ์จักร สร้อยสุวรรณ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 ศึกษากรณีการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน
จุฬาฯ 2555  
วพ 150

นางสาวภาสินี แพ่งสภา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
จุฬาฯ 2556   
วพ 151

นางสาวอาณิสรา เชื้อสังข์พันธุ์

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
จุฬาฯ 2556   
วพ 152

นายอิทธิชัย รามสูต

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิด
มูลฐาน
จุฬาฯ 2557   

 

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 2
 • 6
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube