Insite bigbanner

รายชื่อนักวิจัยของสำนักงาน ปปง.

UPDATE22 มี.ค. 2561

รายชื่อนักวิจัยของสำนักงาน ปปง. ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กอง
1 นางกรกมล  ดิษยธรรม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองคดี 4
2 นางกาญจนา  ลิ้มสมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
3 นางกฤชรัตน์  ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
4 นางสาวปุณยวีร์  แสงสุวรรณ  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
5 นางสาวพิณารัตน์  ชินพิทักษ์  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
6 นายทนงศักดิ์  สิมพา  นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
7 นายกิตติพงศ์  ศรีมานนท์  นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 1
 • 0
 • 2
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube