Insite bigbanner

วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

UPDATE09 ก.ย. 2563

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

     ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 59/1 ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้อกกันและปราบปรามการฟอกเงินดังนี้

(1)  สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยานหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(2)  ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตราการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3)  ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้


 

วิสัยทัศน์

''เป็นกองทุนที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย''


 

พันธกิจ

                    ๑.  สนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

                    ๒.  กำหนดนโยบายหรือแนวทางเพื่อรองรับการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 1
 • 5
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube