Insite bigbanner

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

UPDATE31 ก.ค. 2563

 

https://sed.amlo.go.th/content/detail/234  การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. 2563
https://sed.amlo.go.th/content/detail/235 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2559

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 2
 • 8
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube