Insite bigbanner

โครงสร้างองค์กร

UPDATE 09 ธ.ค. 2565

โครงสร้างสำนักงาน ปปง.

1. สํานักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป ของสํานักงาน และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หน้าที่และอํานาจดังกล่าวให้รวมถึง

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการ

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการของสํานักงาน

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความก้าวหน้า การดําเนินงานและผลงานสําคัญของสํานักงาน

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองกฎหมาย มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนงานวิชาการ และงานพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน

(2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของสำนักงาน

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง งานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน หรือหน่วยงานอื่น และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการสำนวนคดี และการจัดทำสารบบ และประมวลกฎหมาย คำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กองกํากับและตรวจสอบ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) พัฒนามาตรการและแนวทางในการกํากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทําธุรกรรม รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(5) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม และหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทําธุรกรรม

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กองข่าวกรองทางการเงิน มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) วิเคราะห์และประมวลผลเชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรอง และสืบสวนทางการเงินที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง รวมถึงการวางระบบและพัฒนาฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม และการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทําธุรกรรมเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือผ่านแดน

(3) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) สนับสนุนการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กองคดี 1 - 5 มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดี สืบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน และผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินที่อาศัยเทคโนโลยีในการกระทําความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ปฏิบัติการ สนับสนุน หรือประสานการปฏิบัติการ รวมทั้งบูรณาการการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน การประสานติดตาม พยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรักษาพยานหลักฐานหรือของกลางในคดี รวมทั้งการรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การกําหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละกองคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด

6. กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) เสนอแนะและพัฒนามาตรการ แนวทาง รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(2) บูรณาการความร่วมมือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง รวมทั้งประสานการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศ

(3) วางระบบ พัฒนามาตรฐาน และรวบรวมข้อมูลหรือสถิติที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และการกระทําความผิดฐานฟอกเงินที่อาศัยเทคโนโลยีในการกระทําความผิด

(4) ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อตกลงที่ได้จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(2) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนงาน โครงการของสํานักงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี และขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสรรหาคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(5) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการกําหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(6) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบบัญชีทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังหรือส่งคืนแก่เจ้าของ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ รวมทั้งการสํารวจ และประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนามาตรการหรือแนวทางการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงาน การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ปฏิบัติการ กําหนดมาตรการในการสนับสนุน หรือประสานการปฏิบัติการและบูรณาการการทํางาน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบสวน ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และผู้กระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคํา ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ของสํานักงาน

(6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และการกําหนด ประกาศ หรือแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน เพื่อรองรับการทํางานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอุปกรณ์เทคนิค อุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสํานักงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

(3) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลและการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงของประเทศ

(4) สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้คําปรึกษาและ เสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

»แผนภูมิโครงสร้าง สำนักงาน ปปง.«

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 8
 • 9
 • 9
 • 4
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok