Insite bigbanner

แผนงาน / โครงการ

 • 28
  พ.ย. 2566
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  โครงการที่ ชื่อโครงการ   1/2567     2/2567                                                                             ...

 • 07
  พ.ย. 2565
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  โครงการที่ ชื่อโครงการ   1/2566 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

 • 05
  พ.ย. 2564
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  โครงการที่ ชื่อโครงการ   1/2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด 2/2565 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายละเอียด 3/2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

 • 06
  พ.ย. 2563
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  โครงการที่ ชื่อโครงการ   1/2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด 2/2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

 • 11
  ธ.ค. 2562
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โครงการที่ ชื่อโครงการ   1/2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด 2/2563 โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ รายละเอียด 3/2563 โครงการแถลงข่าว รายละเอียด 4/2563 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

 • 21
  ก.พ. 2562
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โครงการที่ ชื่อโครงการ   1/2562 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. รายละเอียดโครงการ 2/2562 โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ รายละเอียดโครงการ 3/2562 โครงการแถลงข่าว รายละเอียดโครงการ 4/2562 โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายละเอียดโครงการ 5/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร...

 • 02
  ต.ค. 2560
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  โครงการที่ ชื่อโครงการ     1/2561 โครงการฝึกอบรม เรื่องการสืบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation)  รายละเอียดโครงการ   2/2561 โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...

 • 16
  ต.ค. 2560
  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง.

  แผนยุทธศาตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐...

 • 16
  ม.ค. 2560
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  โครงการที่ ชื่อโครงการ     ๑/๒๕๕๙ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการ    ๒/๒๕๕๙ ...

 • 18
  พ.ย. 2559
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  โครงการที่ ชื่อโครงการ   ๑/๒๕๕๙ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดโครงการ  ๒/๒๕๕๙  โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้...

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 9
 • 0
 • 0
 • 4
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok