Insite bigbanner

กฏหมาย

UPDATE 23 พ.ค. 2560

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการทำธุรกรรม

 

พระราชกำหนด

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

 

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 2550

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ 2545

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 9
 • 0
 • 5
 • 0
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok