Insite bigbanner

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

UPDATE 22 ก.ย. 2563

1. โครงการศึกษา เรื่อง ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) และระบบการเงินภาคประชาชน (Financial Inclusion)

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้าย และมาตรการในการสกัดกั้น นักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighter) ของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สื่อสังคมออนไลน์ และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. โครงการศึกษา เรื่อง แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทรัสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง และการ ฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร

4. โครงการศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและปราบปรามการขนเงินสดข้ามแดน การลักลอบหนีศุลกากร และการฟอกเงินผ่านการค้า เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 9
 • 0
 • 4
 • 6
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok