Insite bigbanner

สำนักงานเลขานุการกรม

UPDATE29 เม.ย. 2562

สำนักงานเลขานุการกรม

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการของสำนักงาน
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการของสำนักงาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน การรับแจ้งเบาะแสและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 4
 • 8
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube