Insite bigbanner

กองสื่อสารองค์กร

UPDATE29 เม.ย. 2562

(๑) เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ปปง. กำหนดกรอบทิศทางและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน
(๒) เป็นศูนย์กลางการประสานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และรับแจ้งความนำสืบทรัพย์สินจากประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ชี้แจงข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงาน ปป.ง และ/หรือ พฤติการณ์อื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากสื่อประเภทต่างๆ
(๔) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และสารสนเทศต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง.


VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 5
 • 0
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube