Insite bigbanner

กลุ่มตรวจสอบภายใน

UPDATE29 เม.ย. 2562

ข้อ ๓๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน ปปง.
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓๗ ให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่มโดยมี เจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๓๖

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 5
 • 3
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube