Insite bigbanner

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

UPDATE29 เม.ย. 2562

           ข้อ ๓๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
           (๑) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน ปปง.
           (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปปง.
           (๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง.
           (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
           ข้อ ๓๙ ให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๓๘


หมวด ๔

การปฏิบัติราชการแทนหรือการรักษาราชการแทน

-------------------------


           ข้อ ๔๐ การปฏิบัติราชการแทน หรือการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง. และหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า หรือการปฏิบัติหน้าที่ ของหัวหน้าส่วน ราชการระดับส่วนหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พันต ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์


(สีหนาท ประยูรรัตน์)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 1
 • 0
 • 1
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube