Insite bigbanner

หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน/ผู้ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

UPDATE13 ก.ย. 2559

หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน/ผู้ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด 

(1) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

(3) แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 8
 • 6
 • 2
 • 1
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube