Insite bigbanner

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด

UPDATE06 ต.ค. 2559

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกำหนด

 

6.1 แบบสรุปข้อมูลบุคคลธรรมดา เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอให้พิจารณากำหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” (แบบ ปกร. 01) (word) (pdf)

Standard form for Listing Individuals (Por Kor Ror 01) (word) (pdf)

6.2 แบบสรุปข้อมูลนิติบุคคลหรือคณะบุคคลหรือองค์กร เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอให้พิจารณากำหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” (แบบ ปกร. 02) (word) (pdf)  

Standard Form for Listing Entities (Por Kor Ror 02) (word) (pdf)

6.3 แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) (word) (pdf)

6.4 แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) (word) (pdf)

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 2
 • 0
 • 7
 • 2
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube