Insite bigbanner

เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. ….

UPDATE 10 ส.ค. 2565

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 6
 • 7
 • 6
 • 5
 • 6
 • 1
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube