Insite bigbanner

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ครั้งที่ 19

UPDATE 07 ก.ย. 2565

      วันที่ 7 กันยายน 2565 กองสื่อสารองค์กร สำนักงาน ปปง. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 19 โดยในเวลา 08.50 น. จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีนางสาวเขมณัฏฐ์ กมลพิทักษ์จิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเวลา 09.00 น. นางสาวชนิดา พีระยุทธ นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ต่อมาในเวลา 10.30 น. นายกิตติพงศ์ ศรีมานนท์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคดี 2 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฟอกเงิน และการแจ้งเตือนประชาชน”

     และเวลา 13.00 น. นางสาวชนิดา พีระยุทธ  นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย, นายกิตติพงศ์ ศรีมานนท์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคดี 2 และนางสาวสุดายงค์ บุญทวีบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายหัวข้อ “แนวทางในการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาเครือข่ายจิตอาสาสำนักงาน ปปง.” โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 6
 • 7
 • 6
 • 4
 • 9
 • 5
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube