Insite bigbanner

คุ้มครองสิทธิ รายคดี บริษัท มาร์เก็ตเทียร์ เซอร์วิส กับพวก

UPDATE 22 ก.ย. 2566

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน รายคดี บริษัท มาร์เก็ตเทียร์ เซอร์วิส กับพวก

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วิธีการยื่นคำร้อง
1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง.
2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย บริษัท มาร์เก็ตเทียร์ เซอร์วิส กับพวก")

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok