Insite bigbanner

เลขาธิการ ปปง. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กับสำนักงาน ปปง.

UPDATE 21 ก.ย. 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับสำนักงาน ปปง. ณ ห้องเมจิค 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ในงานดังกล่าวได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้มาตรการพิเศษด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "โดยเลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายปิยะ ศรีวิกะ ผู้อำนวยการกองคดี 2 นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน เป็นวิทยากรร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ในการอภิปรายหัวข้อ "การใช้มาตรการพิเศษด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ปปง. ร่วมการสัมมนาฯ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 7
 • 9
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok