Insite bigbanner

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่างอาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตัั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๓๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาการเช่า ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเข้าเล่มไสกาว จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผอ.สอ. ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุง รักษาดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้าย (สติกเกอร์) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน (ศปท.) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 61 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ (๑๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน อาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
16 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน อาคารสำนักงาน ปปง. และอาคารเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๓๐ อัตรา เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
18 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ควบคุมการประสานงานพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
19 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลจำนวน ๓๐ อัตรา เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน รายคดีนายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ กับพวกจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
 • of
 • 138
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 9
 • 0
 • 2
 • 7
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok