Insite bigbanner

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูล (Data Backup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสาร จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑ เดือน (๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑ เดือน (๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เรื่องลับ) (Web Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๐/๔๐๐ Mbps พร้อมคู่สาย Leased Line ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการข้อมูลข่าวสารนิวส์เซ็นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองไฟฟ้าในห้อง Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ห้อง Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงาน ปปง. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ยี่ห้อ CUMMINS รุ่น NT๘๕๕-G๕ S/N ๑๑๖๕๓๓๔๘ ของอาคารสำนักงาน ปปง. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่บำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง ยี่ห้อ CAT รุ่น 3126 S/N CKK00246 AR.2133989 ของอาคารสำนักงาน ปปง. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารเอเวอร์กรีน เพลส (อาคารเช่า) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเกจวัดแรงดันน้ำ อาคารสำนักงาน ปปง. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินประเภทรถยนต์ ประเภทรถจักรยานยนต์ และประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
 • of
 • 111
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 6
 • 7
 • 6
 • 5
 • 6
 • 3
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube