Insite bigbanner

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๓๐ อัตรา เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ควบคุมการประสานงานพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
3 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลจำนวน ๓๐ อัตรา เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน รายคดีนายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ กับพวกจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑ เดือน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
9 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 24 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่างอาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (๒ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตร จำนวน ๑ รายการ (๕ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
16 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่างอาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สำนักงาน รวมจำนวน ๒๒ รายการ จากท่าอากาศยานอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มายังสำนักงาน ปปง. กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม) จำนวน ๓๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ชั้น ๑๐ 21 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
 • of
 • 137
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok