Insite bigbanner

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินประเภทรถยนต์และรถแทร็กเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินประเภทรถยนต์ตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
7 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้น ผนัง ฝ้า อาคาร ๗ ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ๒๐ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานด้านงานคดี เป็นการชั่วคราว ตามโครงการ บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน โดยวิธีเฉพา 06 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๒๙ อัตรา เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
9 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการทดแทนชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
10 ประกาศยกเลิกโครงการจัดจ้างเอกชนจัดหาพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๒๙ อัตรา เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาจ้าง ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเอกชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (อาคารแอลบิลดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเอกชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อาคารเอเวอร์กรีน เพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
13 ยกเลิกโครงการและผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมร้านค้าสวัสดิการ ของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ห้อง Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการรวมเครือข่ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองไฟฟ้าในห้อง Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการคู่สายวงจรสื่อสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑ Mbps ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการข้อมูลข่าวสารนิวส์เซ็นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
 • of
 • 72
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 3
 • 1
 • 4
 • 4
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube