Insite bigbanner

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

UPDATE 19 ม.ค. 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงสร้าง  รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลผู้บริหาร  รายละเอียดข้อมูล
อำนาจหน้าที่  รายละเอียดข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับเพิ่มเติม  
- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเเละการเเพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
- กฎกระทรวงออกตาม พ.ร.บ. ป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์  รายละเอียดข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
Q&A  รายละเอียดข้อมูล
Social Network  รายละเอียดข้อมูล
แผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานประจำปี  
- แผนปฏิบัติการเเละแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- แผนยุทธศาสตร์เเละแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  รายละเอียดข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน  
การปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  รายละเอียดข้อมูล
การให้บริการ 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
- ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556  
- บริการข้อมูลสำหรับประชาชน  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  รายละเอียดข้อมูล
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  รายละเอียดข้อมูล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รายละเอียดข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รายละเอียดข้อมูล
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  รายละเอียดข้อมูล
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รายละเอียดข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  รายละเอียดข้อมูล
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  รายละเอียดข้อมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  รายละเอียดข้อมูล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  รายละเอียดข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  รายละเอียดข้อมูล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- รับสมัครงาน/ รับโอน  
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
- คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่ม  
- รายงานแผนผาสุกฯ 2562  
- รายงานแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ทรัพยากร HR 2562  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการ  
- ประกาศการคัดเลือกข้าราชการ  
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
- แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง.  
- หลักเกณฑ์ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
- ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ เเละเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.  
- ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนเเละสถิติเรื่องร้องเรียน  
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  รายละเอียดข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  รายละเอียดข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
- ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
- ขอเชิญเสนอความคิดเห็นต่อร่างฯ  
- ภาพกิจกรรม: โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปัองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทรีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี  
- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เจตจำนงสุจริต 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
- ประกาศสำนักงานงาน ปปง. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับภาษาไทย)  
- ประกาศสำนักงานงาน ปปง. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. และนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. และนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
- คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- รายงานผลการประชุมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  รายละเอียดข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
- กิจกรรมฟังธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมสร้างสรรค์ความผาสุก ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.  
- กิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา  
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายละเอียดข้อมูล
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายละเอียดข้อมูล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายละเอียดข้อมูล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูล
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูล

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • 9
 • 2
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok