ข่าวประกาศ

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

24/12/2560        Post by Nararat Kathong

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระดับ "ผ่านมาตรฐานระดับดีมาก"
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร บมจ.สหประกันชีวิต เข้าพบคณะกรรมการฯ เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

27/12/2560        Post by Admin

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร บมจ.สหประกันชีวิต เข้าพบนางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ห้องโถงชั้น 3 สำนักงาน ปปง. ในการนี้ นายธรรมนูญ คงรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมด้วย
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

23/11/2560        Post by Nararat Kathong

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12