ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หัวข้อ จำนวนดาวน์โหลด
ข้อบังคับสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2546 87
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 144
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 111
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2550 12
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 14
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 9
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561 11
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 11
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 9
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2563 10
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยให้เงินกู้สู้ภัยโควิด - 2019 12
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 16
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2566 16
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 10
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด เรื่องการแก้ไขอัตราดอกเบี้ย 788
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ที่ 2/2563 เรื่อง การแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ 309
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ที่ 2/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษสู้ภัยโควิด 460
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด เรื่อง โครงการกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล 104
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด เรื่อง โครงการกู้เงินฉุกเฉินพิเศษ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 13