ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 ตามข้อมติ UNSC 2231 (IRAN)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 2231 (IRAN)
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 12 เม.ย.2560 (ประกาศล่าสุด)