ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ศปท.ปปง.)

address  เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
phone  0-2219-3600 ต่อ 4051
fax  0-2219-3902
จำนวนผู้เข้าชม 6,730