ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หัวข้อ จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 106
แบบฟอร์มที่ 2 การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 102
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกอง ศูนย์ กลุ่ม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 98
แบบฟอร์ม แบบประเมินองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 181
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 405
ใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ปปง. 404
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงาน ปปง. 938
แบบรายงานผลการดำเนินการตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงาน ปปง.(รอบ 9 เดือน) 643