แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงาน ปปง.

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด 0 จำนวนผู้เข้าชม 279