ภาพกิจกรรม
08/02/2567 - 10:23
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. ปปง.) ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และ พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. หัวหน้า ศปท. กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน และวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. อภิปรายและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 69 คน
20/12/2566 - 09:06
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนพดล อุเทน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ รองหัวหน้า ศปท. และคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. ให้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะผู้แทนสำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์ประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปปง. ได้จัดบูธแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ด้านการป้องกันการทุจริตในงานดังกล่าวด้วย
19/12/2566 - 10:49
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ปปง. และทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน ปปง. และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ปปง.” โดยมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ (รองหัวหน้า ศปท.) กล่าวรายงาน และมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.
30/10/2566 - 10:41
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยมีนางณัชชา เครือศุภมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน จากนั้น เวลา 09.00 น. นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ และนายพรเวช มั่นไทรทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาลนำไปสู่การป้องกันการทุจริต และในเวลา 13.00 น. พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมที่พึงนำไปปฏิบัติ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
24/05/2566 - 07:19
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดกิจกรรมกาต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงาน ปปง. โดยมีนางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ กล่าวรายงาน จากนั้นเวลา 09.00 น.นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตเลขาธิการ ป.ป.ท.) เป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ "ข้าราชการไทย มือใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" และในเวลา 13.00 น. ดร.มหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ธรรมส่งเสริมเพิ่มเติมคุณธรรม นำแนวทางในการในการป้องกันการทุจริต" โดยมีผู้แทนหน่วนงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.