ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 (กลุ่ม Al-Qaida)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 14/2561 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 13/2561 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 12/2561 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 11/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 10/2561 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 9/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 8/2561 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2561 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 24/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 23/2560 ลงวันที่ 23 พ.ย.2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 22/2560 ลงวันที่ 9 ต.ค.2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 21/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย.2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 20/2560 ลงวันที่ 29 ส.ค.2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 19/2560 ลงวันที่ 21 ส.ค.2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 18/2560 ลงวันที่ 11 ส.ค.2560