ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 (กลุ่ม Al-Qaida)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 3/2563 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 2/2563 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 1/2563 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 17/2562 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 16/2562 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 15/2562 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 14/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 13/2562 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 12/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 11/2562 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 10/2562 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 9/2562 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 8/2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2562 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 4/2562 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2562 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 2/2562 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2562