ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ในหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย” โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน ปปง.
21/05/2563 - 09:30
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31
21/05/2563 - 09:31