ภาพกิจกรรม / วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ รองหัวหน้า ศปท. ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ศปท. ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินเรียงความในหัวข้อ "เยาวชนไทยใส่ใจภัยฟอกเงิน" ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม Meeting Room ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11
07/08/2566 - 11:11