ภาพกิจกรรม / วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยมีนางณัชชา เครือศุภมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน จากนั้น เวลา 09.00 น. นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ และนายพรเวช มั่นไทรทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาลนำไปสู่การป้องกันการทุจริต และในเวลา 13.00 น. พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมที่พึงนำไปปฏิบัติ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:49
30/10/2566 - 10:54
30/10/2566 - 10:54
30/10/2566 - 10:54
30/10/2566 - 10:54
30/10/2566 - 10:54
30/10/2566 - 10:54
30/10/2566 - 10:54
30/10/2566 - 10:54