ภาพกิจกรรม / วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.ปปง.) เป็นประธานการประชุมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War room) ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 10:20
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:00
20/05/2564 - 11:01
20/05/2564 - 11:01
20/05/2564 - 11:01
20/05/2564 - 11:01